Show menu

Izbira lovilca olj

Čista voda je ena najpomembnejših dobrin, a je obenem tudi zelo občutljiva. Onesnažimo jo namreč lahko že z eno kapljico goriva, zato je pomembno, da naredimo vse, da to preprečimo. Obstaja zakonodaja, ki določa, da se morajo vsa odpadna olja, maščobe, maziva in tekočine, ki imajo nižjo specifično težo kot voda, ločiti od ostalih snovi - takšno ločevanje je mogoče z oljnimi lovilci.

Lovilec olj se, kot rečeno, uporablja pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj, ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice, še posebej v bližini kakšnih mehaničnih in vulkanizerskih delavnic, avtopralnic, gostinskih obratov, parkirišč ipd.

Njegovo delovanje je izredno preprosto. Deluje namreč po principu težnosti. Olje, bencin, maziva, kurilno olje in podobne zmesi imajo namreč nižjo specifično težo kot voda. In to lovilci olj ter maščob s pridom izkoriščajo pri svojem delovanju na način, da zmanjšajo hitrost in pretok padavinske oziroma meteorne vode, delci teh lahkih tekočin pa se izločijo in dvignejo na gladino. Tako očiščena voda nato odteče skozi izstopno odprtino v odvodni kanalizacijski sistem, podtalnico pa zavaruje pred morebitnimi onesnaževalci.

Izbira oljnega lovilca

Na trgu obstajajo trije tipi lovilcev olj, in sicer gravitacijski, koalescentni in koalescentni z obvodnico (by-pass). Gravitacijski so primerni za odvajanje lahkih tekočin, tudi na prevoznih površinah. Na podoben način kot gravitacijski delujejo tudi koalescentni. Njihova posebnost je, da iz odpadne vode ločujejo male molekule ogljikovodikov. Medtem, ko se koalescentni lovilci olj z obvodnico (by-passom) uporabljajo na velikih cestnih površinah z gostim, gibljivim ali stoječim prometom. Tako jih je mogoče najti na cestah, avtocestah, v parkirnih hišah in na parkiriščih. Izbiro ustreznega lovilca olj za delavnico predlaga projektant, ki določi tudi potrebno velikost.   

Lovilci olj se delijo na lovilce s koalescentnim filtrom in na lovilce brez koalescentnega filtra. V kolikor je zahtevana višja stopnja čiščenja je prava izbira lovilec olja s koalescentnim filtrom. Izbira velikosti pa temelji na izračunanem pretoku odpadne vode ter od vrste namembnosti utrjene površine, s katere se steka odpadna voda v lovilec. Oljni lovilci z by-passom so prava izbira pri velikih pretokih, niso pa primerni za obdelavo odpadne vode iz obrti, industrijskih procesov, bencinskih črpalk, itd. Prav tako niso prava izbira na vodovarstvenih območjih.

Vzdrževanje lovilca olj

Tako kot vse naprave, redno vzdrževanje in čiščenje potrebuje tudi lovilec olj. Vzdrževanje zajema reden pregled nivoja mulja in debelino olja, kar lahko pregledujemo z merilnim valjem. Ko so vrednosti prekoračene se izvede praznjenje vsebine. Za čiščenje in praznjenje je potrebno redno skrbeti, saj je njihova čistoča predmet pregleda okoljskih inšpekcij. V primeru neustrezne čistosti lahko objekt začasno zaprejo ali mu celo prepovedo obratovanje. V izogib temu tako priporočamo periodično čiščenje.

Lovilci olj in maščob AQUAoil so slovenski visokokakovostni izdelki, narejeni ter dimenzionirani v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 1825. Testirani so z najsodobnejšimi metodami preizkušanja in imajo majhno težo, prav tako pa so enostavni za transport in montažo. Življenjska doba materiala je 50 let, vgrajenega in vzdrževanega po navodili proizvajalca. Izdelani so iz polietena, prijazni okolju in primerni za reciklažo.