Show menu

Splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1.      Splošna določila

1.1.      Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju SPP) urejajo obligacijske odnose med Zagožen d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) in stranko - pravno osebo (v nadaljevanju stranka ali kupec), ki stopi v stik s prodajalcem v okviru njegovega izvajanja registriranih dejavnosti.

1.2.      Ti SPP so edini pogoji, ki veljajo za katerokoli prodajo oziroma opravljeno storitev, ki jo prodajalec opravi za kupca. Predmet teh SPP pa niso obligacijski odnosi nastali v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Zagožen, saj zanje veljajo splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Zagožen.

1.3.      SPP prodajalca vselej prevladajo nad morebitnimi splošnimi nabavnimi pogoji stranke. Nobena določila, ki so v nasprotju ali neskladju s temi SPP ali jih dopolnjujejo in jih na dokumentih, izdanih prodajalcu izda stranka ali so del njenih SPP, za prodajalca niso sprejemljiva in niso obvezujoča, četudi jim prodajalec ne ugovarja izrecno, čeprav je morda prišlo do potrditve naročila, če se je delo začelo ali je bila naročena storitev že opravljena.

Ti SPP prevladajo nad določili, navedenimi v ponudbi prodajalca, razen takrat, ko je v ponudbi prodajalca izrecno navedeno, kateri del SPP se pri konkretnemu poslu ne uporabi in je takšno ponudbo podpisal zakoniti zastopnik prodajalca.

1.4.      Nabavni pogoji, ki jih kupec navede na svojem naročilu, veljajo le v primeru, ko jih prodajalec pisno potrdi na potrditvi naročila, katerega je podpisal zakoniti zastopnik prodajalca.

1.5.      SPP so objavljeni na spletni strani prodajalca na naslovu www.zagozen.si in so prosto dostopni vsaki stranki. Za vse zadeve, ki niso opredeljene v teh pogojih, se uporabljajo predpisi in zakonodaja, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.      Ponudbe in naročilo

2.1.      Prodajalčeve splošne ponudbe, objavljene na internetu, drugih tiskanih in digitalnih medijih kot tudi v promocijskih gradivih in oglasih, za prodajalca niso obvezujoče, so zgolj informativne.

2.2.       Tehnični podatki, ki jih prodajalec navede v zvezi z dobavo blaga predstavljajo zgolj opise ali prepoznavne lastnosti blaga in ne predstavljajo nobenega jamstva v pravnem prometu, razen če je določeno drugače. Dovoljene so razlike, ki so skladne s proizvodnim procesom, standardnimi komercialnimi praksami, pravnimi zahtevami, tehničnimi izboljšavami, standardi, ipd.

2.3.       Ponudba prodajalca velja za pisna naročila v opciji ponudbe in velja izključno za izdobave materiala iz trenutne zaloge prodajalca ali dobavitelja. V kolikor v času veljavnosti ponudbe zaloge poidejo, prodajalca ponudba ne veže več. V tem primeru prodajalec kupca obvesti o tem, da izdobava pod pogoji iz ponudbe ni mogoča.

2.4.       Obveznosti prodajalca po izdaji predračuna začnejo teči po prejetem naročilu kupca in predhodnem plačilu zneska na predračunu, vendar le v primeru, da je bilo plačilo opravljeno v roku, navedenem v predračunu.

2.5.       V primeru pomanjkanja surovin na svetovnem trgu, motenih dobavnih poti, zaostrenih gospodarskih ali zdravstvenih razmer na trgu, prodajalec ne jamči dobav po cenah in v količinah, ponujenih v ponudbi in si prodajalec pridržuje pravico do odstopa od ponudbe.

2.6.       Prodajalec si bo prizadeval, da bo kupcu nudil pogoje iz ponudbe ves čas izvedbe projekta.

Ponudba prodajalca, ki je vezana na projekt, veže prodajalca za dobave pod pogoji iz te ponudbe, le do sprememb pogojev na strani dobaviteljev ali proizvajalcev prodajalca, ki se nanašajo na dobave za navedeni projekt.

2.7.       V primeru prodajalčevega odstopa od ponudbe, kot tudi v primeru, da prodajalec ne dobavi blaga v celotnih količinah in po cenah po dani ponudbi iz razlogov navedenih v točkah 2.3, 2.4, 2.5 in 2.6 teh SPP, je prodajalec prost vseh svojih obveznosti do kupca, vključno s kakršno koli odškodninsko odgovornostjo, kot tudi plačila morebitno dogovorjene pogodbene kazni.

2.8.       Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma pred potrditvijo naročila natančno pregledati ponudbo (preveriti vse postavke ponudbe) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od prodajalca pojasnilo nejasnih podatkov. S sprejemom ponudbe se šteje, da je kupec na trgu preveril vse zahteve, ki jih določa veljavna zakonodaja in da naročeno blago popolnoma ustreza vsem zahtevam in željam tako kupčevega naročnika kot tudi naročnika samega, zato prodajalec ne odgovarja kupcu ali tretjim osebam za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neustreznosti dobavljenega materiala.

2.9.       Po sprejemu ponudbe, plačilu delnega ali celotnega plačila in/ali sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe, ni in ne more biti razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov kupca. Kupčeva zahteva za pojasnitev nejasnosti, dana po tem, ko je že sprejel ponudbo ali ko je že sklenil pogodbo ali je bila dobava že realizirana vsaj delno, ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

2.10.      Za sprejem ponudbe kupca se šteje katerokoli naslednje dejanje:

-         pisna potrditev ponudbe,

-         dano pisno naročilo,

-         izvedba predplačila (avansa, delno ali v celoti),

-         izročitev dogovorjenegasredstva zavarovanja ,

-         podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu,

-         morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti,

-         druga konkludentna dejanja, ki kažejo na sprejem naročila, zlasti če gre za stalno poslovno navezo.

V vseh navedenih primerih se šteje, da je kupec ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno preučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb ter da je seznanjen s SPP prodajalca in jih v celoti sprejema.

2.11.     Naročilo kupca mora biti skladno z določili ponudbe, pisno in poslano prodajalcu. Če količina, navedena v naročilu odstopa od količine, navedene v ponudbi, si prodajalec pridržuje prilagoditi ceno in dobavni rok.

2.12.     Vsaka ponudba prodajalca je zaupne narave in jo lahko uporablja samo naslovnik, naveden v ponudbi za interno uporabo.

3.      Preklic naročila

3.1.       Po sprejemu ponudbe, če ni pisno dogovorjeno drugače, kupec ne more preklicati, spremeniti ali začasno ustaviti nobenega naročila, razen pod pogoji, da kupec prodajalcu v celoti povrne nastale stroške (vključno s stroški vsega dela in materiala, ki so bili uporabljeni in naročeni pred preklicem ali spremembo naročila), ki nastanejo prodajalcu zaradi preklica, začasne ustavitve ali spremembe naročila.

3.2.       Poleg navedenih stroškov prodajalec kupcu zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini  15% vrednosti preklicanega naročila.

3.3.       Vse ponudbe, sporazumi, potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori ali pisne zahteve kupca so neveljavne/nične, v kolikor niso pisno potrjene s strani prodajalca.

3.4.       Za vsa oddana naročila se šteje, da so dana za standardno blago iz prodajnega programa prodajalca, razen če se stranki v ponudbi posebej dogovorita za specifične lastnosti blaga.

3.5.       Kraj izpolnitve za vsa naročila, dobave, dajatve, plačila in druge izpolnitvene obveznosti prodajalca ali kupca je Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec.

4.      Cene

4.1.       Cene standardnih izdelkov so določene v splošno veljavnem ceniku. Vse cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV, morebitnih drugih davkov, taks in embalaže. Cene veljajo glede na pariteto, navedeno v ponudbi.

4.2.       Dostava blaga s kamionom, ki je vključena v ceno velja le za primer, kjer je možen dostop in razklad s cestnimi kamioni s prikolico in ne vključuje razklada.

4.3.       V kolikor se razmere na trgu surovin, energentov, dobavnih poti, delovanja gospodarstva ali ukrepov državnih institucij hitro spreminjajo, ima prodajalec pravico ukiniti splošno veljavni cenik in poslovati na način ponudba-povpraševanje.

4.4.       Cene veljajo za obdobje, navedeno v ceniku ali ponudbi.

4.5.       Za ponudbe, cenike, pogodbe, dogovore in naročila izdelkov iz rednega prodajnega programa prodajalca, katerih veljavnost je dlje kot 6 mesecev izrecno velja, da se cene lahko spremenijo, v kolikor se cene surovin, energentov, stroškov dela, taks, carin, tečajnih valut, transportnih poti, embalaže ali dobavnih pogojev dobaviteljev spremenijo za + 5% ali več, glede na čas, ko so bili pogoji dogovorjeni.

4.6.       Prodajalec ima vedno pravico spremeniti ceno v primeru kakršne koli kupčeve spremembe v količinah, željenih dobavnih rokih, načrtih ali specifičnih lastnostih blaga. O spremembi prodajalec obvesti kupca.

4.7.       Prodajalec ne odgovarja za morebitne tiskovne napake v ceniku ali v ponudbi in za očitne pomote, zaradi katerih bi bila zapisana cena bistveno neskladna z vrednostjo blaga prodajalca.

5.     Plačilo

5.1.       Plačilni pogoji so določeni v ponudbi prodajalca. Valuta plačila je navedena na računu. Plačilni pogoj je lahko avansno plačilo ali plačilo na odlog v okviru kredit limita, ki ga glede na bonitetno oceno kupca, ob upoštevanju izročitve finančnih instrumentov zavarovanja, plačilnih obveznosti s strani kupca prodajalcu in sposobnosti financiranja s strani prodajalca, določi prodajalec. Prodajalec lahko kredit limit kadarkoli prekliče ali spremeni.

5.2.       Kot običajen način plačila se šteje denarno nakazilo, asignacija, cesija, kompenzacija kot tudi nominacija prodajalca pri naročniku kupca. Za nepravočasna plačila lahko prodajalec kupcu zaračuna zakonite zamudne obresti.

5.3.       Plačilo mora kupec opraviti v valuti, navedeni na računu, predračunu ali v pogodbi. Kupec krije tudi vse stroške morebitnih bančnih pristojbin ali taks, ki obremenjujejo plačilo. Prodajalec mora tako na svoj bančni račun prejeti nakazilo v višini, kot izhaja iz računa.

5.4.       Rok plačila prične teči z dnem datuma opravljene storitve oziroma datuma dobave blaga.

5.5.       Če kupec zamuja s plačilom vsaj enega računa in če na zahtevo prodajalca prodajalcu ne zagotovi zahtevanih sredstev zavarovanj za zavarovanje svojih dolgov, prodajalca dane ponudbe, četudi so še v opciji veljavnosti, ne zavezujejo več. Prodajalec ima ne glede na sklenjeno pogodbo izrecno pravico takoj in enostransko odkloniti prodajo blaga oz. izvedbo storitve, če kupec dolguje oziroma nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do prodajalca ali do družb v skupini Zagožen. Prodajalec ima tudi pravico enostransko odkloniti dobavo blaga oz. izvedbo storitve na odloženo plačilo, če nastopijo okoliščine, ki močno omajajo zaupanje prodajalca v plačilno sposobnost kupca (npr. rezervacija ali blokada kateregakoli kupčevega transakcijskega računa, uvedba insolvenčnega postopka nad kupcem in podobno), če se po oceni prodajalca poslabša boniteta kupca ali če kupec na zahtevo prodajalca ne predloži ustreznega zavarovanja. V primeru nastopa katerekoli okoliščine, navedene v tej točki, ima prodajalec izrecno pravico prekiniti vse nadaljnje dobave do izpolnitve vseh obveznosti kupca. Za odprte dobave in kasnejša naročila pa ima prodajalec pravico od kupca zahtevati plačilo pred dobavo, ima pa tudi pravico do odstopa od ponudbe oz. pogodbe. Prodajalec kupcu v tem primeru ni odgovoren za nastanek morebitne škode, saj se šteje, da je razlog za neizpolnitev na strani kupca. Kupec je dolžan plačati vso naročeno blago, vključno z eventuelno škodo in stroški, nastalimi zaradi ne prevzema ali nepravočasnega prevzema blaga po tej točki. Prodajalec si pridržuje tudi pravico, da lahko takšno naročeno in neprevzeto blago tudi odproda ali uniči, brez nastanka kakršnih koli obveznosti do kupca.

5.6.       Prodajalec s prejetim plačilom zapira najprej morebitne stroške in obresti, v nadaljevanju pa fakture, ki so zapadle najprej.

5.7.       Transakcijski račun za plačilo je naveden na izdanih dokumentih prodajalca. Pred prvim plačilom kupec s skrbnikom pri prodajalcu telefonsko preveri pravilnost navedenega transakcijskega računa na izdanih dokumentih. Vsako morebitno spremembo transakcijskega računa prodajalca, mora kupec kontrolno preveriti v javnih evidencah Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – https://www.ajpes.si.

5.8.       Šteje se, da je denarno nakazilo do prodajalca izvršeno, ko je denar na enem izmed bančnih računov prodajalca, uradno objavljenim na strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

5.9.       V kolikor kupec kupnino nakaže na bančni račun, ki ni v lasti prodajalca, se šteje, da ni izpolnil svoje obveznost plačila in ima prodajalec do njega še celotno terjatev. Kupec je v takšnih primerih sam odgovoren za vso škodo, ki mu nastane zaradi napačno izvedenega plačila, saj se takšno dejanje kupca šteje kot posledica izključno njegove malomarnosti, ker ni preveril pravilnosti računa kot navedeno zgoraj.

5.10.     Kupec ni upravičen zadržati ali zmanjšati plačila ali nadomestila ali izvesti pobota na osnovi kakršnekoli garancije ali reklamacije, ki jo ima odprto do prodajalca.

6.     Dobavni roki in dobavni pogoji

6.1.       Dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma v predračunu prodajalca. Vedno so navedeni na podlagi trenutne zaloge, danih razmer v proizvodnji, danih pogojev dobaviteljev ter razmer na trgu. Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Od takrat dalje teče tudi dobavni rok. 

6.2.       Dobavni rok se lahko vselej podaljša v primerih:

-         nastanka višje sile ali drugih okoliščin, ki so izven sfere odločanja prodajalca, vključno s težavami pri dobavi surovin, energentov, materialov za izdelek, delovne sile, ukrepov, določenih s strani pristojnih uradnih javnih organov,

-         nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti s strani dobaviteljev, proizvajalcev, podizvajalcev, špediterjev ... ali kako drugače prodajalec sam ni prejel pravočasno dobave,

-         drugih upravičenih razlogov.

6.3.      O podaljšanju roka mora prodajalec obvestiti kupca. Dobavni rok se lahko podaljša največ za čas, ko takšne razmere trajajo. Prodajalec je upravičen kupcu dobaviti tudi samo del naročenega blaga, ki ga je kupec dolžan sprejeti. Za prodajalca v tem primeru ne nastane izpolnitvena zamuda.

6.4.       Kupec preide v prevzemno zamudo in nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja, kot tudi morebitne odtujitve s prvim dnem, ko mu je blago dano na razpolago, vendar ne prej kot je potrjen dobavni rok. V primeru, da kupec blaga ne prevzame v roku 10 koledarskih dni od dneva, ko mu je blago dano na razpolago v okviru potrjenega dobavnega roka, se mu od 11. koledarskega dne od dne, ko mu je blago dano na razpolago, lahko zaračuna dodatno skladiščenje (ležarina), za skladiščenje blaga na dislociranem skladišču.

6.5.      Zgolj in le v primeru zamude dobavnega roka, ki ga je prodajalec povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma, je kupec upravičen do odškodnine v višini 0,5 ‰ nakupne cene na teden. V nobenem primeru takšna odškodnina ne sme presegati zneska 3% vrednosti ne izdobavljenega blaga. Takšna odškodnina v celoti krije vse izgube in škodo, nastalo kupcu zaradi zamude ali nedobave naročenega blaga in vstopa na mesto katere koli druge pravice, ki jo ima lahko kupec do prodajalca nastale iz naslova zamude pri dobavi ali v zvezi z njo.

7.     Skladiščenje nepravočasno prevzetega blaga – ležarina

7.1.       Prodajalec ima najeto dislocirano skladišče za hrambo iz različnih razlogov ne prevzetega blaga. Prodajalec omogoča kupcu uporabo navedenega skladišča pod sledečimi pogoji:

- skladiščenje na odprtem skladišču po ceni 2 EUR/m2/mesec

- skladiščenje v pokritem skladišču po ceni 10 EUR/m2/mesec

- manipulativni stroški (naklad, prevoz na dislocirano skladišče, razklad) po ceni 6 EUR/m2

7.2.      Blago na skladišču prodajalca, za katerega je kupec v prevzemni zamudi, ni zavarovano pred nobenimi riziki.

7.3.      Pogoj za prevzem že plačanih naročenih izdelkov je v celoti plačana nastala ležarina.

8.     Vračilo blaga

8.1.      Vračilo dobavljenega blaga s strani kupca prodajalcu je mogoče le na osnovi pisne potrditve prodajalca.

 Pogoji za vračilo blaga so sledeči:

-         od nakupa blaga ni poteklo več kot 30 dni,

-         blago mora biti v stanju kot je bilo dobavljeno: neuporabljeno, čisto, nepoškodovano in v originalni embalaži, če je bilo embalirano,

-         pravilno in v celoti izpolnjena vloga za vračilo blaga (obrazec prodajalca št. 82.03) s strani kupca in potrjena s strani prodajalca.

8.2.       V primeru odobrenega vračila blaga se kupcu izda dobropis, zmanjšan za obračun stroškov nastalih prodajalcu zaradi vračila blaga, ki je predmet vračila, minimalno v višini 10 % vrednosti blaga.

8.3.       V kolikor kupec želi vrniti kupljeno blago, katero ni v rednem prodajem programu  prodajalca oziroma gre za blago, ki je bilo izdelano ali naročeno posebej za kupca, vračilo takšnega blaga ni mogoče. Kupcu takšnega blaga se izjemoma lahko omogoči le evidenčno vračilo blaga.  Postopek vračila je enak kot je zapisano zgoraj. Za evidenčno vračilo blaga se kupcu izstavi dobropis takrat, ko je blago prodano.

8.4.       Kupec se strinja, da v kolikor se evidenčno blago, ki je na skladišču prodajalca, v letu dni ne proda oziroma kako drugače porabi, lahko prodajalec ustrezno odvede in uniči blago, pri čemer kupec ni upravičen do nadomestila.

9.     Pridržek lastninske pravice

9.1.       V primeru neplačila in/ali neizpolnitve kupčevih obveznostih, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna celotne kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti, vključno s stranskimi terjatvami, obrestmi in stroški. Do plačila celotne kupnine je kupec dolžan ravnati z blagom kot dober gospodar.

9.2.       V primeru insolventnosti kupca lahko prodajalec pošlje kupcu seznam blaga s pridržkom lastninske pravice. Kupec z oddajo naročila daje prodajalcu nepreklicno soglasje in dovoljenje za nemoten vstop do svojih prostorov in nemoten prevzem in odvoz neplačanega blaga. Kupcu je prepovedano, da bi blago, dobavljeno z lastninskim pridržkom zastavil, dal v varščino tretji osebi ali prenesel lastništvo na tretjo osebo.

10.  Servisna služba

10.1.     Prodajalec ima za izdelke, ki so predmet servisiranja organizirano lastno servisno službo za območje Slovenije.

10.2.     Kupec je v primeru nadaljnje prodaje izdelkov dolžan svojega kupca seznaniti s servisnimi pogoji in mu predati dokumentacijo, ki spremlja blago.

11.  Jamstvo in garancija

11.1.     Ne glede na morebitne nasprotne določbe v pogodbi ali drugih medsebojno sklenjenih izdanih dokumentih in do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, skupna odškodninska odgovornost prodajalca, njegovih povezanih podjetij, zaposlenih in podizvajalcev iz naslova škodnega dejanja, ki vključuje tudi malomarnost in objektivno odgovornost za kakršno koli dejanje ali opustitev, je omejena z določili in pogoji zavarovanja prodajalčeve civilne odgovornosti po sklenjeni zavarovalni polici. V primeru napake na izdelku je višina odškodnine omejena največ na vrednost novega izdelka pri prodajalcu.

11.2.     Prodajalec ne jamči za okvare in poškodbe izdelkov, ki so posledica običajne obrabe, neustrezne namestitve v okolje, neprimerne, nepravilne ali pretirane uporabe ter uporabe za druge namene kot za tiste, za katere je bil izdelek namenjen.

11.3.     Prodajalec daje na trg blago z ustrezno tehnično dokumentacijo. Za skladnost blaga iz prodajnega programa prodajalca s tehnično dokumentacijo, ki spremlja blago jamčijo proizvajalci blaga. Izdelki, ki jih prodaja prodajalec in za katere je izdana garancija, velja garancija izključno le v obsegu in v trajanju skladno z izročenimi garancijskimi pogoji in garancijskimi izjavami. Tek garancijske dobe se prične v trenutku, ko je blago dano na razpolago kupcu oziroma, ko je za kupca nastala prevzemna zamuda, takrat preide nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja na kupca.

11.4.     Garancija ne obstaja v zvezi z opisi in specifikacijami sporočenimi s pisnimi in ustnimi izjavami zaposlenih pri prodajalcu, katere niso skladne z garancijsko izjavo pooblaščene osebe prodajalca za prodano blago.

11.5.     Garancija ne velja v primerih, ko napaka nastane po krivdi tretje osebe, kupca ali osebe za katero odgovarja kupec, še zlasti pa ne za izdelke, poškodovane med nakladom, prevozom, razkladom. Predmet garancije tudi niso izdelki, na katerih so se pojavile napake, ki so posledica neupoštevanja navodil prodajalca glede pravilne manipulacije, vgradnje, montaže, uporabe ali so posledica vremenskih pojavov. Prav tako garancija ne krije napak, ki so posledica obremenitve izdelka preko meje, malomarnosti ali napačnega upravljanja z izdelkom ali uporabe neprimernih materialov in napak, ki so posledica lastnosti osnovnega materiala, ki ga je za izdelavo izdelka priskrbel prodajalcu kupec sam, kot tudi ne iz razlogov, navedenih v sami garancijski izjavi.

11.6.     Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih (kupčevih) zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih ali posredovanih s strani kupca.

11.7.     Če prodajalec izdela blago na osnovi konstrukcijskih podatkov, skic, modelov in drugih kupčevih specifikacij, je prodajalčeva garancija omejena samo na skladnost izdelanega blaga s kupčevimi specifikacijami.

11.8.     Prodajalec ne daje garancije v primeru prodaje rabljenega, komisijsko ocenjenega blaga, strojev in naprav.

11.9.     Prodajalčeva odgovornost za stvarne napake je omejena. Za škode, nastale zaradi stvarne napake na izdelku, ki niso nastale neposredno na izdelku, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za sklop, v katerega je izdelek vgrajen, prav tako tudi ne za vse posledične škode (posredne ali neposredne), izgubljeni dobiček, in/ali druge premoženjske ter nepremoženjske škode, nastale kupcu.

11.10.   Jamstvo oziroma garancijo lahko kupec uveljavlja samo za izdelek, za katerega je jamstvo, garancija dana, pod pogojem, da prodajalcu nemudoma potem, ko se napaka pojavi, predloži pisno obvestilo o napaki z vsemi  prilogami, navedenimi v nadaljevanju in prodajalec to obvestilo tudi prejme. Kupec mora v pisnem obvestilu prodajalcu predložiti račun o nakupu izdelka in dokazila o napaki, ki so fotografije izdelka z napako in v celoti izpolnjen reklamacijski zapisnik.

11.11.   V kolikor prodajalec oceni, da je garancija upravičena, je izključno v njegovi pristojnosti, da se odloči, na kakšen način bo napako odpravil - bodisi izvedel popravilo izdelka ali dela izdelka, zamenjal izdelek ali del izdelka ali odobril kupcu znižanje kupnine. Kupec ne more zahtevati novega izdelka, če prodajalec odpravi napako in za odpravo napake jamči.

11.12.   V primeru nepooblaščenega fizičnega posega v izdelek brez pisnega soglasja prodajalca, jamstvo oziroma garancija ne velja. Prav tako kupec ni upravičen do povračila nobenih stroškov, ki bi mu nastali zaradi reševanja reklamacije v lastni režiji ali preko drugih oseb, za katere prodajalec kupcu ni podal pisnega soglasja.

11.13.   V kolikor kupec uveljavlja jamstvo ali garancijo neupravičeno je dolžan pokriti prodajalcu vse stroške nastale v tem primeru. Prodajalec kupcu izstavi račun.

12.  Pravice industrijske lastnine

12.1.     Če prodajalec proizvaja ali proda artikle, ki so v skladu s kakršnimi koli podatki, navodili, skicami, konstrukcijami, modeli ali drugimi specifikacijami, ki jih posreduje kupec in so predmet varstva industrijske lastnine in/ali avtorskih pravic in je zoper prodajalca podan odškodninski zahtevek ali sprožen pravni postopek, mora kupec prodajalcu povrniti vse stroške in škodo, nastalo v tej zvezi ter mora prodajalca na svoje stroške zavarovati pred kakršnimi koli stroški, škodo in/ali pravnimi postopki ter mu v teh postopkih tudi na lastne stroške pravno pomagati.

12.2.     V kolikor je zoper kupca postavljen zahtevek ali sprožen postopek zaradi domnevne kršitve pravic intelektualne lastnine in/ali avtorskih pravic, povezanih izključno z izdelki, ki jih je oblikoval in izdelal prodajalec in ne na podlagi uporabe izdelkov v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev iz lastnega proizvodnega programa prodajalca ali katerim koli njegovim delom oziroma, če se pojavi kakršna koli obtožba o takšni kršitvi, bo prodajalec po lastni izbiri lahko sklenil poravnavo oziroma na lastne stroške vodil obrambo v morebitnem postopku. Vse pod pogojem, da:

-         kupec ne prizna obstoječe kršitve, temveč prodajalca nemudoma pisno obvesti o morebitnih obtožbah ali začetku aktivnosti in postopkov,

-         prodajalcu dovoli, da se odzove na obtožbe in vodi vsa pogajanja, povezana s takšno obtožbo in se brani v zadevnih postopkih,

-         prodajalcu zagotovi vso pomoč z informacijami in mu da dovoljenja, potrebna z njegove strani za ta namen,

-         z nobenimi dejanji, vključno z morebitnimi priznanji, potrditvami ali opustitvami ne vpliva na vodenje obrambe.

12.3.     Prodajalec nima nobenih obveznosti, navedenih v prejšnjem odstavku, če kupec brez njegovega soglasja sklene kakršno koli poravnavo v povezavi s tem.

12.4.     Prodajalčeve pravice industrijske in intelektualne lastnine so izključna lastnina prodajalca. Kupec podatkov, načrtov, risb in opreme ali katerega njihovega dela ne sme reproducirati ali razkriti oziroma dovoliti njihovega reproduciranja ali razkritja brez prodajalčevega pisnega soglasja.

13.  Varstvo osebnih podatkov

13.1.     Za varstvo osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo vsakokratne določbe dokumenta »politika varstva osebnih podatkov«, ki je objavljena na spletni strani prodajalca in se šteje kot sestavni del teh splošnih pogojev.

14.  Varovanje poslovne skrivnosti

14.1.     Vsaka stranka se zavezuje, da bo vse podatke, ki jih je pridobila oziroma so ji bili razkriti iz naslova medsebojnega poslovnega razmerja, varovala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po zaključenem pogodbenem razmerju. Tako določen čas lahko stranki tudi podaljšata v medsebojno sklenjeni pogodbi.

14.2.     Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju roka, določenega za varovanje poslovne skrivnosti, se podatki ob posebnem dogovoru še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost.

14.3.     Za poslovno skrivnost štejejo zlasti vse informacije, ki jih katerakoli pogodbena stranka razkrije v teku razprav, pogajanj ali drugih dejanj ali zaradi izpolnjevanja katerekoli pogodbe med strankama, kamor štejejo predvsem, vendar ne izključno  naslednji podatki: osebni podatki, informacije, tehnični podatki, postopki,  osnutki, skice, načrti, risbe, modeli, 3 D modeli, oblike, slike, algoritmi, izvorne kode, specifikacije, navodila, standardi, konstrukcije, poročila, obrazci, procesi, seznami, certifikati, patenti, zaščitni znaki, odkritja, ideje, koncepti, znanja, tehnike, tržni načrti, cilji, prodajni podatki, promet, dobiček, računalniški programi in programska oprema, zbirke podatkov in dokumentacija programske opreme, podatke, ki vsebujejo informacije, znanje, podatke finančne, komercialne, cenovne ali marketinške narave, ki se nanašajo na poslovne operacije stranke in druge tehnične, finančne ali poslovne informacije prenosnika, ki razkriva podatke, ali ki zadevajo sedanje ali bodoče medsebojno sodelovanje med prenosnikom in prevzemnikom, posredovani v kakršnikoli obliki in načinu: ustno ali pisno: kodirano, grafično ali v drugi otipljivi obliki, vključno s kakršno koli elektronsko, magnetno ali optično obliko, materializirani v obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter pilotnih projektov in nematerializirani, kadar so predstavljeni ustno in identificirani kot zaupni  in vsi drugi podatki, ki so kot takšni označeni kot poslovna skrivnost.

14.4.     Kršiteljica zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za vso nastalo škodo.

15.  E – poslovanje

15.1.     Prodajalec se zavzema za večjo digitalno poslovanje med poslovnimi partnerji z namenom varovanja okolja in hitrejšega pretoka informacij v medsebojnem poslovanju. Pod pojmom e-poslovanje se razume posredovanje elektronskih računov, digitalni podpisi dokumentov, posredovanje dokumentacije preko e -pošte. Za veljavnost sklenjenih pogodb, dogovorov, računov ... zadostuje skenirana verzija podpisanih dokumentov.

15.2.     Pošta, ki jo prodajalec pošlje kupcu na njegov elektronski naslov, objavljen na kupčevi spletni strani ali v uradnih javnih evidencah, se šteje za dostavljeno kupcu  v trenutku, ko je sporočilo posredovano in ni povratne informacije o ne dostavi. S tem dnem pričnejo teči tudi roki, ki so vezani na dan prejema pošte. Vsaka stranka je dolžna sama zagotoviti zavarovanje poštnega naslova pred vdori.

15.3.     Splošni naslov prodajalca je info@zagozen.si.

16.  Salvatorna klavzula

16.1.     Če bi bila ali bi postala katera od določb teh splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavna ali neizvršljiva ali če bi bila v teh splošnih pogojih pravna praznina, to ne vpliva na preostala določila. Stranki si bosta v takšnem primeru prizadevali neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestiti z veljavno, s katero se bo dosegel cilj določbe, ki se je zamenjala.

17.  Reševanje sporov

17.1.     Vsi morebitni spori, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavno sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnimi razmerji, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, se bodo reševali sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Celju, uporabljalo pa se bo slovensko pravo. Te splošne pogoje ureja slovenska zakonodaja, skladno s katero se tudi razlaga, pri čemer je izključena Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

18.  Končne določbe

18.1.     Ti splošni pogoji so napisani v slovenskem in angleškem jeziku in so objavljeni na spletni strani Zagožen d.o.o. V primeru morebitnih razlik ali nejasnosti se upošteva slovenska verzija teh splošnih pogojev.

18.2.     Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem objave na spletni strani prodajalca in veljajo do preklica oziroma do sprejema in objave novih splošnih pogojev.  Ti SPP veljajo za vse poslovne dogodke nastale po datumu objave teh pogojev.

V Žalcu, dne 01.04.2023                                                                                                           

Branko Potočnik
Direktor